SOBIS

ANUNȚ 


privind decontarea din bugetul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al județului Mureș a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 15/2022, modificată prin O.U.G.  nr. 28 din 23 martie 2022, și ale H.G. nr. 336/2022, modificată prin H.G. nr. 494/2022, persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti–Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.
Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice care găzduiesc, pe raza municipiului Sighișoara, cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la Direcția de Asistență Socială Sighișoara, cu sediul în Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, camera 9, următoarele:
- o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea (conform modelului anexat);
- declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere (conform modelului anexat);
- actul de identitate, în copie;
- documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei, în copie;
- copie documente de identitate ale persoanelor găzduite (după caz);
- extras de cont (după caz).

Direcția de Asistență Socială Sighișoara efectuează verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc, pe raza municipiului Sighișoara, cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.


ATENȚIE
Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieşte au obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii.”